Jesteś tutaj: Strona główna » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
przez Powiatowy Urząd Pracy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,z późn. zm.), dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych:
 
Administrator danych osobowychKontakt
do Inspektora Ochrony Danych
Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
Adres siedziby: ul. Janusza Kusocińskiego 11
Tel.: 46 862 24 24
E-mail: wash@praca.gov.pl
Sebastian Strzech
iod@comp-net.pl
Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wypłacanie przyznanych świadczeń, zgłaszanie do ubezpieczeń osób bezrobotnych i członków rodziny, wyrejestrowanie z ewidencji Urzędu, świadczenie usług rynku pracy, tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń oraz możliwość skierowania
do udziału np. w stażu, pracach interwencyjnych lub innych instrumentach rynku pracy
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (1)
Art. 9 ust. 2 lit. b RODO(2)
Realizacja zgłoszonej w Urzędzie krajowej oferty pracy, zawarcie umowy na podstawie złożonego wniosku o zorganizowanie np. stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, prac społecznie użytecznych lub innych instrumentów rynku pracy, realizacja zadań związanych z powierzeniem pracy cudzoziemcowi lub wydaniem zezwolenia na pracę sezonową Art. 6 ust. 1 lit. b RODO(3)
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Art. 9 ust. 2 lit. b RODO
Zabezpieczenie zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub dofinansowania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Realizacja zadań ustawowych w zakresie funkcjonowania Powiatowej Rady Rynku Pracy jako organu opiniodawczo – doradczego Starosty Art. 6 ust. 1 lit. a RODO(4)
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Realizacja umów na dostawy, usługi i roboty budowlane Urzędu w ramach zamówień publicznych Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Zatrudnienie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodziny, wypłacanie świadczeń socjalnych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Art. 9 ust. 2 lit. b RODO
Rekrutacja na wolne stanowiska pracy Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenie działalności finansowej Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Udostępnianie informacji publicznej Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentacji Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Odbiorcy danych osobowych

W niektórych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora.
 
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
 1. banki - w celu obsługi dokonywanych transakcji;
 2. podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie;
 3. osoby fizyczne oraz podmioty, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa;
 4. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora w celu świadczenia usług  na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego;
 5. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie informacja publiczna lub dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pozyskiwanie danych osobowych z innych źródeł

W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać Twoje dane z innych źródeł niż bezpośrednio od Ciebie:
 1. w przypadku postępowania windykacyjnego, dane możemy pozyskać od komornika;
 2. podczas procesu rejestracji osoby bezrobotnej, dane pozyskujemy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. jeżeli jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy, to w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, a tym samym urzędu pracy – pozyskamy Twoje dane z urzędu pracy, w którym dotychczas byłeś zarejestrowany;
 4. jeżeli jako przedsiębiorca lub pracodawca będziesz chciał z nami współpracować, np. złożyć ofertę pracy lub złożyć wniosek
  o przyznanie formy wsparcia, pozyskamy Twoje dane z publicznie dostępnych rejestrów: CEiDG, REGON, KRS;
 5. w celu nawiązywania współpracy przez pracowników Urzędu z „nowymi" przedsiębiorcami, pozyskujemy dane z publicznie dostępnych rejestrów: CEiDG, REGON, KRS;
 6. w celu wyliczenia wskaźników efektywności zatrudnieniowej, pozyskamy Twoje dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 7. w celu przeprowadzania badań lokalnego rynku pracy, możemy pozyskiwać dane z publicznie dostępnych rejestrów: CEiDG, REGON, KRS.

Okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu

Sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów (w szczególności czas przechowywania), określa Jednolity rzeczowy wykaz akt oraz przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 
Po zrealizowaniu umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 
Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań – od prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie.
 
Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Ciebie zgody - będziemy przetwarzać te dane do czasu
jej odwołania.
 
Jako pracodawca, jesteśmy obowiązani przechowywać dokumentację pracowniczą. Akta pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. – 50 lat, akta pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. – 50 lat, chyba że przekażemy do ZUS oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA – wówczas okres przechowywania wynosi 10 lat, akta pracowników nowo zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. – 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.
 
Dane osobowe osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy.
 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (prawnie uzasadniony interes);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest (w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych):
 1. wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisu prawa;
 2. wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy;
 3. dobrowolne, w przypadku gdy podanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego dane miały być przetwarzane.

 

Objaśnienie:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 2. Art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
 3. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 4. Art. 6 ust.1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar Dokument
Dokument PDF Klauzula informacyjna Urząd Pracy-bez monitoringu 2019-09-04 147.15kB POBIERZ
Autor: Jadwiga Libera
Opublikował(a): Jadwiga Libera (2018-05-28 09:47:05)
Zredagował(a): Jadwiga Libera (2020-02-17 15:05:35)
Liczba wyświetleń: 969
Rejestr zmian